FYZICKÉ OSOBY/ZAMESTANCI

Vyplnené tlačivá môžte priniesť vedúcej krúžku

 alebo osobne podať na Vašom daňovom úrade

do 30. apríla 2023.


FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informácie a usmernenie

Vyhlásenie o poukázaní zapletenej dane za rok 2022 je fyzická osoba povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, do 30. apríla 2023 spolu s potvrdením o zaplatené dane.